ข่าวประชาสัมพันธ์  

กิจกรรมสาขาวิชา


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระบบทวิภาคี กลุ่มมิตรผลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษา และพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตเกษตรด้วยเทคนิคคลื่นแสง


โครงการอบรมการเพิ่มทักษะนักศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง


🔶🔹 วิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์ แห่ง มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก 🔸🔷

 
🔶🔹 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🔸🔷


ไหว้ครู ประจำปี รดน้ำดำหัวคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 


      อบรมเชิงวิจัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

                                          รายละเอียดเพิ่มเติม


" การผลิตอาหารปลอดภัย GMP กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูป OTOP                         


วัฒนธรรมอาหารจากข้าวไทยสู่อาเซียน
 โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสบู่ดำ โครงการอบรม  ISO 22000 ความปลอดภัยอาหาร
         
                          
      

                                  อบรมการใช้โปรแกรม Unscrambler X                             อบรม GMP 
 
                                           รายละเอียดเพิ่มเติม                                      Download แบบฟอร์ม
                                                                                                                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
                                                                  

                                                             <     เกร็ดความรู้ GMP    


       
        
        

                                    .........................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น