ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ

          


       ➤  หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร 

 

        ➤  การเรียนการสอนของสาขา   
        ➤  นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ  
        ➤  สถานที่ทำงานศิษย์เก่า เช่น บริษัท CP ram , บริษัทไทยน้ำทิพย์ , บริษัท น้ำตาลขอนแก่น ฯลฯ
                                     


                                               นวัตกรรม อาหาร ในอนาคต


             
     

🔶🔹 วิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์ แห่ง มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก 🔸🔷

🏷 วิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 14 ห้อง 14402 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ประสิทธิ์ โสภา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ (FOOD and Biological Engineering) ผ่านการอบรมหลักสูตร Meister Food Processing และได้รับรางวัลชนะเลิศ Craft Beer Contest 2020 การอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่มตะวันตก กระบวนการในการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก การคำนวณมอลท์ การจัดการฮอพส์ กระบวนการหมักยีสต์ การบรรจุขวด การทดสอบรสชาติเครื่องดื่มคู่กับอาหาร ทดสอบรสชาติเครื่องดื่มตลอดการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม             

           


กิจกรรมจิตอาสาพลังแผ่นดิน

                                                  "ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"

ประกวดโปสเตอร์โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
"ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"                              "ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"

 

   

     
 การประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพร่วมกับ สวทช. และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบนมดิบแบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรด
ศูนย์รวมนมโรงผลิตนมภูพานในพระราชดำริ 
(จังหวัดสกลนคร)