ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ


          


       ➤  หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร 

 

        ➤  การเรียนการสอนของสาขา   
        ➤  นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ  
        ➤  สถานที่ทำงานศิษย์เก่า เช่น บริษัท CP ram , บริษัทไทยน้ำทิพย์ , บริษัท น้ำตาลขอนแก่น ฯลฯ
                                     


                                               นวัตกรรม อาหาร ในอนาคต


             
       

กิจกรรมจิตอาสาพลังแผ่นดิน

                                                  "ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"

ประกวดโปสเตอร์โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
"ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"                              "ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"

 

   

     
 การประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพร่วมกับ สวทช. และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบนมดิบแบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรด
ศูนย์รวมนมโรงผลิตนมภูพานในพระราชดำริ 
(จังหวัดสกลนคร)