ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ


          


       ➤  หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร 

 

        ➤  การเรียนการสอนของสาขา   
        ➤  นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ  
        ➤  สถานที่ทำงานศิษย์เก่า เช่น บริษัท CP ram , บริษัทไทยน้ำทิพย์ , บริษัท น้ำตาลขอนแก่น ฯลฯ
                                     


                                               นวัตกรรม อาหาร ในอนาคต


             
       

กิจกรรมจิตอาสาพลังแผ่นดิน

                                                  "ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"

ประกวดโปสเตอร์โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
"ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"                              "ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"

 

   

     
 การประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพร่วมกับ สวทช. และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบนมดิบแบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรด
ศูนย์รวมนมโรงผลิตนมภูพานในพระราชดำริ 
(จังหวัดสกลนคร)
         ข่าวประชาสัมพันธ์  

กิจกรรมสาขาวิชา


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระบบทวิภาคี กลุ่มมิตรผลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษา และพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตเกษตรด้วยเทคนิคคลื่นแสง


โครงการอบรมการเพิ่มทักษะนักศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมแบบไม่ทำลายตัวอย่างไหว้ครู ประจำปี รดน้ำดำหัวคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 


      อบรมเชิงวิจัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

                                          รายละเอียดเพิ่มเติม


" การผลิตอาหารปลอดภัย GMP กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูป OTOP                         


วัฒนธรรมอาหารจากข้าวไทยสู่อาเซียน
 โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสบู่ดำ โครงการอบรม  ISO 22000 ความปลอดภัยอาหาร
         
                          
      

                                  อบรมการใช้โปรแกรม Unscrambler X                             อบรม GMP 
 
                                           รายละเอียดเพิ่มเติม                                      Download แบบฟอร์ม
                                                                                                                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
                                                                  

                                                             <     เกร็ดความรู้ GMP    


       
        
        

                                    .........................................................................................