บุคลากรสายผู้สอน                                               
                                                          1. ผศ.ดร.ภานุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง 
                                                                
            

                                             

                              2. อาจารย์เดชาวัต   มั่นกลาง                      3. อาจารย์ประสิทธ์  โสภา

 

 
                                                                                       
4. ดร.อาภาภรณ์  จอมหล้าพีรติกุล               5. ดร.ประยูร  จอมหล้าพีรติกุล  

     
          
                                                      
                                       
                               6. ดร.ภูชิสส์  ตันวาณิชกุล                           7. ดร.ชัยณรงค์  หล่มช่างคำ       
                                                                  8. นายศักดิ์นรินทร์  ตรีศูนย์
                                                                                   (ผู้ดูแลwebboard)

 


                                                 
                                             
                                                                                                           ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น