ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา


ยินดีต้อนรับ


       ➤  หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร  


         ➤  การเรียนการสอนของสาขา                                           

         ➤  นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ
     
         ➤  สถานที่ทำงานศิษย์เก่า เช่น บริษัท CP ram , บริษัทไทยน้ำทิพย์ , บริษัท น้ำตาลขอนแก่น ฯลฯ
"ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"
ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗
                                 "ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"
        ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘

    


     
 การประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพร่วมกับ สวทช. และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบนมดิบแบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรด
ศูนย์รวมนมโรงผลิตนมภูพานในพระราชดำริ (สกลนคร)
ข่าวประชาสัมพันธ์


     - แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมแปรรูปอาหารและชีวภาพ
     - หลักสูตร 2 ปี วุฒ วศ.ม  เรียนปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
     - ค่าเทอม 25,000 บาท
    สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   - ดร.ภูชิสส์      089-7778623
   - ดร.คนึงนิตย์  084-0283655
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระบบทวิภาคี กลุ่มมิตรผลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษา และพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตเกษตรด้วยเทคนิคคลื่นแสงไหว้ครู ประจำปี รดน้ำดำหัวคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 


      อบรมเชิงวิจัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

                                          รายละเอียดเพิ่มเติม


" การผลิตอาหารปลอดภัย GMP กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูป OTOP                         


วัฒนธรรมอาหารจากข้าวไทยสู่อาเซียน
 โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสบู่ดำ โครงการอบรม  ISO 22000 ความปลอดภัยอาหาร
         
                          
      

                                  อบรมการใช้โปรแกรม Unscrambler X                             อบรม GMP 
 
                                           รายละเอียดเพิ่มเติม                                      Download แบบฟอร์ม
                                                                                                                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
                                                                  

                                                             <     เกร็ดความรู้ GMP    


       
        
        

                                    .........................................................................................